Ordenanzas

Home»Servizos Municipáis » Ordenanzas

Modificación Ordenanza Fiscal Taxa Auga (20 Kb PDF)

Ordenanza Reguladora da Taxa Pola Prestación de Servizos de Caracter Deportivo, Recreativo, de Ocio, etc (22 Kb PDF)

Ordenanza Reguladora da Limpeza, Salubridade e Seguridade de Terreos, Soares e Espazos Públicos, etc (25 Kb PDF)

– Ordenanza da Taxa por Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos.pdf (531 Kb PDF)

– Ordenanza de Subvencions   (24 Kb PDF)

– Ordenanza Prestacion de Servizos, Culturais, de Ocio e Tempo Libre   (14 Kb PDF)

– Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante   (24 Kb PDF)

– Ordenanza Reguladora do Servizo de Axuda no Fogar   (308 Kb PDF)

– Imposto Sobre Gastos Suntuairos  (21Kb PDF)

– Impostos Sobre Bens e Inmobles   (721 Kb PDF)

– Ordenanza IVTM   (68 Kb PDF)

– Ordenanza Reguladora de Bens e Inmobles  (330 Kb PDF)

– Ordenanza de Protección de Datos de Carácter Personal  (721 Kb PDF)

– Ordenanza que regula a Taxa por Concesión de Licencias Urbanísticas   (242 Kb PDF)

– Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividade economicas  (234 Kb PDF)

– Ordenanza reguladora da taxa polo outorgamento de licencias ou autorizacions administrativas de autotaxis e demais vehiculos de aluguer  (520 Kb PDF)

– Ordenanza reguladora de postos ambulantes sitos en terreos de uso publico local  (626 Kb PDF)

– Ordenanza reguladora da taxa por documentos que expidan ou de que entendan as administracions ou autoridades locais,a pedimento de parte  ( 643 Kb PDF)

– Taxa pola ocupacion de terreos de uso publico con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa  (657 Kb PDF)

– Ordenanza reguladora da taxa por entrada de vehiculos a traves da beiraruas e reserva da via publica para aparcamento exclusivo  (663 Kb PDF)

 -Ordenanza reguladora da taxa por outorgamento das licencias de apertura de establecementos  (774 Kb PDF)

– Taxa pola ocupacion do solo subsolo e voo da via publica  (821 Kb PDF)

Para poder leer os documentos se necesita un programa lector de ficheiros PDF:

Descarga de Adobe Acrobat Reader