Administración Electrónica

Home»Administración Electrónica

En cumprimento do establecido na disposición adicional 6ª da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público e para a súa difusión e coñecemento aos proveedores, publícase que, por Resolución da Alcaldía de data 02 de marzo de 2015, acordóuse a adhesión ao Punto de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Central (FACE). Na súa aplicación os códigos DIR3 deste concello, de acordo coas súa estrutura organizativa, son os seguintes:

Código oficina contable: L01320837, Secretaría-Intervención

Código órgano xestor: L01320837, Concello da Veiga

Código unidade tramitadora: L01320837, Secretaría – Intervención

Asi mesmo e de acordo co artigo 4 da citada Lei 25/2013, do 27 de decembro, as facturas cuxo importe non supere os 5.000,00 €, impostos incluidos, quedan excluídas da obriga de facturación electrónica.

A Veiga, 11 de marzo de 2015

Acceso a tramitación de factura electrónica:    https://face.gob.es/

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación detállanse todos os procedementos administrativos incluídos neste proxecto e que os Concellos poderán xestionar de forma electrónica. Respecto ao documento provisional, este apartado non sufriu variacións.

 • Solicitudes e Licenzas
 1. Solicitude Tarxeta Aparcadoiro Minusválidos.
 2. Solicitude Licenza de Vao.
 3. Solicitude de Axudas Persoais.
 4. Solicitude de Axudas Por Sepelios.
 5. Licenza Espectáculos Públicos.
 6. Licenza para a Venda de Bebidas Alcohólicas.
 7. Solicitude de Permisos de Queima.
 8. Solicitude de Permiso de Talla.
 9. Solicitude de Permiso de Poda.
 10. Rexistro de Animais Perigosos.
 11. Inscrición en Actividades de Ocio.
 12. Reserva de Prazas en Albergues.
 13. Reserva de Prazas en Gardarías.
 14. Reserva de Prazas en Conservatorio.
 15. Matrimonio Civil.
 16. Tramitación de Lei de Dependencia.
 17. Cobramento de Colaboracións.

 

 • Patrimonio
 1. Adquisición Gratuíta de Ben.
 2. Cesión Gratuíta de Bens.
 3. Alienación.
 4. Alienación Bens.
 5. Expropiación Forzosa.
 6. Permuta.Arrendamento.

 

 • Contratación
 1. Contrato Menor de Obras.
 2. Contrato Menor de Servizos.
 3. Contrato menor de Subministracións.
 4. Procedemento Negociado Contrato de Obras.
 5. Procedemento Negodiado para a Xestión de Subministracións.
 6. Procedemento Negociado para a Xestión de Servizos.

 

 • Persoal
 1. Nomeamento Provisional de Funcionarios.
 2. Reconicimiento de Compatibilidades.
 3. Gratificación por Servizos Extraordinarios.
 4. Indemnización por Gastos de Viaxes.
 5. Indemnización por Axudas.
 6. Indemnización por Asistencias.
 7. Licenzas por Matrimonio.
 8. Licenzas por Estudos.
 9. Licenzas por Maternidade/Paternidade.
 10. Licenzas por Asuntos Propios.
 11. Xubilación.
 12. Excedencia por Cargo Representativo.
 13. Excedencia por Interese Particular.
 14. Excedencia Persoal Laboral.

 

 • Urbanismo
 1. Licenza de Actividade Inocua.
 2. Licenza de Actividade Cualificada.
 3. Ampliación de Actividade.
 4. Licenza de Obra Maior.
 5. Licenza de Obra Menor.
 6. Obras por Actos Comunicados.
 7. Licenza de Parcelación.
 8. Cédulas Urbanísticas.
 9. Licenza de Primeira Ocupación.
 10. Licenza de Segregación.
 11. Expropiación.
 12. Caducidade Licenzas.
 13. Prórroga Licenzas.
 14. Clausura de Actividades.
 15. Declaración de Ruína.
 16. Expediente Sancionador.
 17. Orde de Execución.
 18. Restauración Legalidade Infrinxida.
 19. Licendia de Apertura.

 

 • Presuposto e Xestión
 1. Pagamento de Impostos.
 2. Pagamento de Taxas.
 3. Débedas Tributarias.
 4. Devolución de Ingresos Indebidos.
 5. Liquidación Tributaria.
 6. Mantemento Catastral.
 7. Padróns Fiscais.
 8. Revisión Catrastal.

 

ACCESO A PORTAL eADMINISTRACION